Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Obce Vráto: Mgr. Kateřina Burianová – gdpr@vrato.cz

Správce je povinen informovat subjekt údajů o zpracování osobních údajů. Informace může předávat ústně, písemně při každém kontaktu se subjektem údajů nebo elegantně pomocí vlastních webových stránek. Proto zde přikládáme text ke zveřejnění.

ADRESÁŘ ELEKTRONICKÉ POŠTY, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 64 Příjem, označování, evidence a rozdělování dokumentů.

 1. Určení původci zajistí příjem dokumentů. V případě dokumentů v digitální podobě určení původci zajistí jejich příjem alespoň v datových formátech stanovených jako výstupní datové formáty nebo formáty dokumentů, které jsou výstupem z autorizované konverze dokumentů obsažených v datové zprávě. Pokud veřejnoprávní původci umožní příjem dokumentů v digitální podobě také v dalších datových formátech nebo pokud umožní příjem dokumentů v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat, zveřejní jejich přehled na úřední desce nebo, nezřizují-li úřední desku, na svých internetových stránkách.

ADRESÁŘ MOBILNÍHO TELEFONU, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 63 SPISOVÁ SLUŽBA

 1. Spisovou službu vykonávají:
  1. veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. a) až e), i) a k) až m),
  2. kraje,
  3. hlavní město Praha,
  4. obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem, e) městská část nebo městský obvod územně členěného statutárního města a městská část hlavního města Prahy, na něž byla statutem přenesena alespoň část působnosti obce s pověřeným obecním úřadem nebo působnosti obce se stavebním nebo matričním úřadem, (dále jen „určení původci“).
 2. Obce neuvedené v odstavci 1, školy a veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. g) a h) vykonávají spisovou službu v rozsahu ustanovení § 64, § 65, § 66, § 67, § 68 odst. 1 až 3, § 68a a 69a.

AGENDA PŘESTUPKŮ, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: Správní orgány zpracovávající přehled přestupků.

BANKOVNÍ VÝPISY, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 31 odst.

 1. Účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou v odstavci 2 nebo 3. Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro nakládání s nimi zvláštní právní předpisy.

DATOVÁ SCHRÁNKA (DS), Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 2 Datová schránka

 1. Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k
  1. doručování orgány veřejné moci,
  2. provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,
  3. dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob.
 2. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“).

DOŠLÉ/VYDANÉ FAKTURY, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 31 odst.

 1. Účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou v odstavci 2 nebo 3. Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro nakládání s nimi zvláštní právní předpisy.

ELEKTRONICKÁ POŠTA, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 38 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.

POŠTOVNÍ KLIENT, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 63 odst. 1 písm. d) zákona.

EVIDENCE HRACÍCH AUTOMATŮ, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: žadatel doloží doklad o bezúhonnosti fyzických osob podle § 4 a) zákona.

EVIDENCE MAJETKU, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: Inventarizace majetku a závazků § 29, § 30.

EVIDENCE NEMOVITOSTÍ, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 39 Povinnosti orgánů veřejné moci.

 1. zasílají katastrálnímu úřadu svá rozhodnutí týkající se nemovitostí vydaná podle jiného právního předpisu, který zároveň stanoví orgánu veřejné moci povinnost zaslat rozhodnutí, souhlas nebo oznámení nebo jiný úkon k zápisu do katastru katastrálnímu úřadu, a to do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí nebo do 30 dnů ode dne jejich vydání; listiny, na základě kterých se provádí vklad do katastru, orgány veřejné moci s výjimkou soudů a soudních exekutorů katastrálnímu úřadu nezasílají,
 2. jsou povinny v přiměřené lhůtě v případě, že jimi vydaná listina předložená k zápisu do katastru obsahuje chyby v psaní, počtech nebo jiné zřejmé nesprávnosti, sdělit katastrálnímu úřadu na jeho výzvu správné údaje nebo listinu opravit, umožňuje-li to jiný právní předpis,
 3. potvrzují, že údaje v návrhu na zápis do katastru, které se týkají jejich působnosti, odpovídají skutečnosti, pokud k navrhovanému zápisu není vyžadováno rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu veřejné moci,
 4. poskytují bezplatně katastrálním úřadům na jejich žádost údaje potřebné pro vedení katastru z jimi spravovaných informačních systémů.

EVIDENCE PSŮ, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: Řízení vedená podle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 o místním poplatku ze psů, Obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství.

EVIDENCE POPLATKŮ ZA PSA, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 1 Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen "poplatky")

EVIDENCE ZMĚN TP Z CZECHPOINT, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 5 Zápis a užívání údajů z informačního systému

 1. Ohlašovna zapisuje údaje vedené v informačním systému, a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h).
 2. Obecní úřad, v jehož správním obvodu má občan trvalý pobyt, zapisuje údaj vedený v informačním systému podle § 3 odst. 3 písm. j), pokud není tento údaj zapsán podle § 6.
 3. Obec a obecní úřad je uživatelem údajů o obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v § 3, s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. p) a q), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit; údaje, jichž je uživatelem, může obec a obecní úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti.

FOTOGRAFIE A VIDEO, Zákonnost zpracování: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

INTERNETOVÝ PROVIDER (GDPR), Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

IT SPRÁVCE HW, SW, IS (GDPR), Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

KAMEROVÝ SYSTÉM, FOTOPAST, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: zák. č. 251/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zák. č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikací, zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zák. č.185/2001 Sb., o odpadech, zák. č.13/1997 Sb. o pozemních komunikací, zák. č. 128/2000 Sb. obecní zřízení, zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zák. č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních.

KORESPONDENCE 1990 - 2010, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 68 Ukládání dokumentů

 1. Všechny vyřízené spisy a jiné dokumenty určeného původce jsou po dobu trvání skartační lhůty uloženy ve spisovně. Dokumenty mohou být uloženy též ve správním archivu, pokud jej určený původce zřídil. Dokumenty se ukládají podle spisového a skartačního plánu, a to zpravidla ihned po jejich vyřízení, pokud povaha věci nevyžaduje, aby zpracovatel měl vyřízený dokument déle; tato skutečnost se poznamenává v evidenci podle § 64 odst. 3.

MZDY, PERSONALISTIKA - MZDOVÁ AGENDA, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 31 odst.

 1. Účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou v odstavci 2 nebo 3. Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro nakládání s nimi zvláštní právní předpisy.

NÁJEMNÍ SMLOUVY - NEBYTOVÉ, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

NAPOJENÍ NEMOVITOSTI NA KOMUNIKACI - SJEZD, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 40 Výkon státní správy

 1. Státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace vykonávají silniční správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a obecní úřad, celní úřad a újezdní úřad.

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE - DOHODY, USNESENÍ, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 77 Společné ustanovení

 1. Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.

OPATROVNICKÁ AGENDA - ZRUŠENÝ TP, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 12 Zrušení údaje o místu trvalého pobytu (3) Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.

OVĚŘENÉ KOPIE (VIDIMACE), Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 1

 1. Působnost na úseku ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen "vidimace") a ověřování pravosti podpisu (dále jen "legalizace") podle tohoto zákona vykonávají d) obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis (dále jen "obecní úřad").

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ (LEGALIZACE), Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 1

 1. Působnost na úseku ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen "vidimace") a ověřování pravosti podpisu (dále jen "legalizace") podle tohoto zákona vykonávají d) obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis (dále jen "obecní úřad").

POVOLENÍ KE KÁCENÍ, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 4 Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a náležitosti oznámení o kácení dřevin

 1. Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
  1. doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků.
  2. a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 5 Účastníci řízení o pozemkových úpravách.

 1. Účastníky řízení o pozemkových úpravách (dále jen "účastníci") jsou:
  1. vlastníci pozemků, které jsou dotčeny řešením v pozemkových úpravách podle § 2 (dále jen "vlastníci pozemků") a fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům mohou být řešením pozemkových úprav přímo dotčena; za takové osoby se nepovažují vlastníci, pro jejichž pozemky se v pozemkových úpravách pouze obnovuje soubor geodetických informací (§ 3 odst. 2),
  2. stavebník, je-li provedení pozemkových úprav vyvoláno v důsledku stavební činnosti,
  3. obce, v jejichž územním obvodu jsou pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav; účastníky mohou být i obce, s jejichž územním obvodem sousedí pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav, pokud do 30 dnů od výzvy příslušného pozemkového úřadu přistoupí jako účastníci k řízení o pozemkových úpravách.
 2. V řízení o pozemkových úpravách se z důvodu využití výsledků pozemkových úprav pro obnovu katastrálního operátu používá v zájmu jednoznačné identifikace účastníka jeho jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu a rodné číslo u fyzických osob a název, adresa sídla a identifikační číslo osoby u právnických osob.

PRACOVNÍ SMLOUVY, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

PŘIDĚLOVÁNÍ ČÍSEL POPISNÝCH (ČP), Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 31a odst.

 1. Čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad
  1. v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu 13b).

PŘIHLÁŠENÍ K TP (TRVALÉMU POBYTU) - PŘIHLAŠOVACÍ LÍSTKY, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 10 TRVALÝ POBYT OBČANŮ

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen. V případě osvojení občana do zahraničí se adresou místa trvalého pobytu osvojeného dítěte stává sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu mělo osvojené dítě poslední místo trvalého pobytu, a současně se trvalý pobyt ukončí.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan povinen a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen "přihlašovací tiskopis"), který obsahuje údaje o 1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana, 2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby; b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou.

PŘÍSPĚVKY NA VPP - ÚŘAD PRÁCE, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 118 Poskytování příspěvků

 1. O poskytnutí příspěvků na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti zaměstnavatel nebo fyzická osoba žádá. Žádost o příspěvek na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti musí obsahovat
  1. identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby,
  2. místo a předmět podnikání nebo místo a předmět činnosti,
  3. druh příspěvku, o který se žádá.
 2. K žádosti o příspěvek na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti je nutné přiložit a) doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti, b) doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu.

PŘÍSTUP KE KLÍČŮM OD KANCELÁŘÍ (GDPR), Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: Správce je povinen zabezpečit data proti ztrátě a zničení, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

PRODEJ NEMOVITOSTÍ, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 159 Projektová činnost ve výstavbě.

Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány.

PROŠKOLENÍ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ V SOULADU S GDPR, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje.

REGISTR OZNÁMENÍ DLE ZÁK. 159/2006, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ O OSOBNÍM ZÁJMU, O ČINNOSTECH, MAJETKU, PŘÍJMECH A ZÁVAZCÍCH § 7 Čestné prohlášení Veřejný funkcionář podává formou čestného prohlášení oznámení o

 1. osobním zájmu (dále jen "oznámení o osobním zájmu"),
 2. jiných vykonávaných činnostech (dále jen "oznámení o činnostech"),
 3. majetku, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a majetku nabytém v průběhu výkonu funkce (dále jen "oznámení o majetku"),
 4. příjmech a závazcích (dále jen "oznámení o příjmech a závazcích").

REGISTR POPLATNÍKŮ A POPLATKŮ, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: Řízení vedená podle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

REGISTR SMLUV - ZVĚŘEJŇOVÁNÍ, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 5 Způsob uveřejnění.

 1. Uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle odstavce 5 do registru smluv.
 2. Osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo smluvní strana smlouvy zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Správce registru smluv uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv bezodkladně po jejím doručení; uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv se provádí zpravidla automatizovaně.
  1. místem uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“)5d) obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 105b), na jehož území došlo k uzavření manželství nebo partnerství obyvatele, c) místem úmrtí obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10,5b) na jehož území došlo k úmrtí obyvatele, popřípadě na jehož území bylo tělo obyvatele nalezeno, anebo u obyvatele prohlášeného za mrtvého, na jehož území naposledy pobýval živý.

REGISTR/EVIDENCE OBYVATEL, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 3 Informační systém evidence obyvatel.

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel (dále jen "informační systém"), jehož správcem je ministerstvo. Tento informační systém je agendovým informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona.

Pro účely tohoto zákona se ve vztahu k území České republiky rozumí místem narození obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10,5b) na jehož území se obyvatel narodil, popřípadě které byly jako takové zapsány do knihy narození,5c)

 1. V informačním systému se o občanech vedou tyto údaje:
  1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
  2. datum narození,
  3. pohlaví,
  4. místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil; uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
  5. rodné číslo,
  6. státní občanství a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství a data jejich nabytí nebo pozbytí,
  7. adresa místa trvalého pobytu (§ 10 odst. 1), včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí; v případě předchozích trvalých pobytů a adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, kterou je údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa mimo území České republiky, se vede i adresa, které kód adresního místa v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí přidělen nebyl; v případě adresy místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla zvláštní matriky12a) je tento údaj označen jako adresa úřadu; to neplatí, pokud má občan adresu místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla zvláštní matriky z důvodu užívání objektu podle § 10 odst. 1,
  8. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky; datum podle § 10b odst. 3, jeho změna nebo zrušení.

SEZNAM OBYVATEL NA ČP, Zákonnost zpracování: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;, Právní důvod: § 31a

 1. Čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad
  1. v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu 13 b),
  2. b) v ostatních případech na základě písemné žádosti vlastníka budovy, jejíž přílohou je geometrický plán a doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání; přílohy se nevyžadují, dochází-li na základě žádosti vlastníka budovy k přečíslování budovy již zapsané v katastru nemovitostí, anebo jde-li o budovy uvedené v § 31 odst. 2 písm. c).
 2. Obecní úřad sdělí v případě podle odstavce 1 písm. a) neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k části obce, popřípadě název ulice, do níž stavební objekt náleží, a údaje o čísle orientačním.
 3. O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo orientačního vydá obecní úřad vlastníku budovy písemný doklad.
 4. Při zániku budovy obecní úřad přidělená čísla zruší.
 5. Při zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství se přidělená čísla orientační zrušují.
 6. Při zániku části obce rozhodne obec o přečíslování budov v zanikající části obce. (7) K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí 42).

SEZNAM RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ, Zákonnost zpracování: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

SMLOUVY - KUPNÍ, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

SMLOUVY O DÍLO, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

SMS INFO-KANÁL, NOVINKY Z WEBU, Zákonnost zpracování: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

SPISOVÁ SLUŽBA KEO4 - HOSTOVANÁ, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 63 SPISOVÁ SLUŽBA.

 1. Spisovou službu vykonávají d) obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem, Podle přílohy č. 1 a 2 organizační složky územních samosprávných celků, vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k zákonu č. 499/2004 Sb.

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 4.

 1. Orgány územního plánování a stavební úřady přednostně využívají zjednodušující postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a aby v případě, kdy lze za podmínek tohoto zákona vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb, pouze jedno rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru. Pokud je spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební úřad všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní. Stanoví-li tak tento zákon, mohou orgány územního plánování a stavební úřady uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu místo vydání správního rozhodnutí. Tím nesmí být dotčena práva a oprávněné zájmy dotčených osob a zájmy dotčených orgánů.

STÍŽNOSTI OBČANŮ, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.

TELEFONNÍ OPERÁTOR (GDPR), Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

ÚČETNICTVÍ, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ÚČETNICTVÍ - POKLADNÍ DOKLADY, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 31 odst.

 1. Účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou v odstavci 2 nebo 3. Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro nakládání s nimi zvláštní právní předpisy.

ÚŘEDNÍ DESKA, VYHLÁŠKY, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 26 Úřední deska.

 1. Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 95

 1. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
 2. Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

ÚZEMNÍ PLÁN, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod:

 1. Obecní úřad, který nevykonává působnost podle odstavců 1 až 3, poskytuje informace pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.
 2. Zastupitelstvo obce:
  1. rozhoduje v samostatné působnosti o pořízení územního plánu a regulačního plánu, schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu územního plánu,
  2. vydává v samostatné působnosti územní plán,
  3. vydává regulační plán,
  4. projednává v samostatné působnosti zprávu o uplatňování územního plánu,
  5. vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - ZVEŘEJŇOVÁNÍ, Zákonnost zpracování: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;, Právní důvod: § 36a Obec může ocenit významné životní události svých občanů.

VNITŘNÍ VĚCI - ŽÁDOSTI PODLE ZÁKONA 106, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 4a Poskytování informací na žádost.

 1. Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, včetně k ní se vztahujících metadat, pokud tento zákon nestanoví jinak. Povinný subjekt není povinen měnit formát nebo jazyk informace ani vytvářet k informaci metadata, pokud by taková změna nebo vytvoření metadat byly pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem. Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne povinný subjekt informaci v elektronické podobě.

VOJÁCI, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 2 (1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou povinny předat Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo") spisy vedené před 1. lednem 2005 o občanech povinných výkonem civilní služby, a to v termínech, na kterých se tyto orgány dohodnou, nejpozději však do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností připraví spisy k předání ministerstvu tak, že spisy uspořádají podle časové posloupnosti roků narození občanů a v rámci tohoto členění spisy současně uspořádají podle abecedního pořadí příjmení občanů. Spisy se předají v té formě, v jaké byly vedeny před 1. lednem 2005.

VOLBY - KOMISAŘI, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 14c Starosta

 1. Starosta:
  1. zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb v obci,
  2. zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům,
  3. stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná,
  4. svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb,
  5. jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"),
  6. poskytuje každé politické straně, politickému hnutí, koalici a nezávislému kandidátovi, jejichž kandidátní listina, popřípadě přihláška k registraci byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce do 45 dnů přede dnem voleb,
  7. plní další úkoly podle tohoto zákona.

VOLBY DO OZ - KANDIDÁTNÍ LISTINA, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 21 Kandidátní listiny.

 1. Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým nejpozději 85 dnů přede dnem voleb seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo (§ 13), a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu (§ 12).

VOLEBNÍ SEZNAMY - VOLIČI, VOL. PRŮKAZY (VOLBY), Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 5 Stálý seznam Stálý seznam je veden podle zvláštního zákona. § 6a Voličské průkazy.

 1. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

VYJÁDŘENÍ OBČANŮM - ODPOVĚDI, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 16 Občané obce g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

VYJÁDŘENÍ POLICII(E) ČR, SOUDŮ(M), EXEKUTORSKÝM ÚŘADŮ(M), STÁTNÍMU(HO) ZASTUPITELSTVÍ, OSPOD, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 13

 1. Státní orgány a orgány kraje jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s obcí návrhy na opatření dotýkající se působnosti obce.
 2. Státní orgány a orgány kraje poskytují obci na požádání bezplatně údaje a informace pro výkon její působnosti. Tuto povinnost mají i obce vůči státním orgánům a orgánům kraje. Ochrana údajů a utajovaných informací podle zvláštních právních předpisů4) zůstává nedotčena.
 3. Obce jsou při výkonu své působnosti oprávněny využívat bezplatně údajů katastru nemovitostí. § 14.
 4. Obec je povinna vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro potřeby právnických a fyzických osob, stanoví-li tak právní předpis.
 5. Obec vydává potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině i v případě, že právní předpis takovou povinnost neukládá, ale požadované údaje jsou jí známy.

VÝSTAVBA, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ § 4

 1. Orgány územního plánování a stavební úřady přednostně využívají zjednodušující postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a aby v případě, kdy lze za podmínek tohoto zákona vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb, pouze jedno rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru. Pokud je spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební úřad všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní. Stanoví-li tak tento zákon, mohou orgány územního plánování a stavební úřady uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu místo vydání správního rozhodnutí. Tím nesmí být dotčena práva a oprávněné zájmy dotčených osob a zájmy dotčených orgánů3).
 2. Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů4) nebo tohoto zákona. Dotčené orgány vydávají
  1. závazná stanoviska
  2. pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora podle tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
  3. stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jejichž obsah je závazný pro politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy podle tohoto zákona.

WEBOVÉ STRÁNKY, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 5 Orgány veřejné správy.

 1. Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Formu uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis.

ZABEZPEČENÁ PC SÍŤ (GDPR), Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: Správce je povinen zabezpečit data proti ztrátě a zničení, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM ALARM, MŘÍŽE (GDPR), Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: Správce je povinen zabezpečit data proti ztrátě a zničení, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

ŽÁDOSTI OD OBČANŮ, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 63 Spisovou službu vykonávají.

 1. veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. a) až e), i) a k) až m),
 2. kraje,
 3. hlavní město Praha,
 4. obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem, e) městská část nebo městský obvod územně členěného statutárního města a městská část hlavního města Prahy, na něž byla statutem přenesena alespoň část působnosti obce s pověřeným obecním úřadem nebo působnosti obce se stavebním nebo matričním úřadem, (dále jen „určení původci“).
 5. Obce neuvedené v odstavci 1, školy a veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. g) a h) vykonávají spisovou službu v rozsahu ustanovení § 64, § 65, § 66, § 67, § 68 odst. 1 až 3, § 68a a 69a.

ZÁKAZANÉ POBYTY, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 75 Zákaz pobytu

 1. Soud může uložit trest zákazu pobytu na jeden rok až deset let za úmyslný trestný čin, vyžaduje-li to se zřetelem na dosavadní způsob života pachatele a místo spáchání činu ochrana veřejného pořádku, rodiny, zdraví, mravnosti nebo majetku; trest zákazu pobytu se nesmí vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt.

ZÁLOHY DAT NA EXTERNÍ HDD (GDPR), Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: Správce je povinen zabezpečit data proti ztrátě a zničení, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY OBCE, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 95

 1. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
 2. Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

ŽIVNOSTENSKÉ LISTY, OSVĚDČENÍ O REGISTRACI SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍCH ROLNÍKŮ, Zákonnost zpracování: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;, Právní důvod: § 60 ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK

 1. Do živnostenského rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn:
  1. identifikační údaje, a to u 1. fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, identifikační číslo osoby, má-li obchodní firmu, obchodní firma a adresa sídla,
 2. Živnostenský rejstřík je veřejným seznamem v části tvořené údaji uvedenými v odstavci 2, pokud není dále stanoveno jinak. Živnostenský rejstřík je neveřejným seznamem v části tvořené.
  1. údaji uvedenými v odstavci 2 písm. m) a r), údaji o bydlišti a místě pobytu na území České republiky, bydlišti mimo území České republiky a rodnými čísly.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE DÁVEK DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ, Zákonnost zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinností, která se na správce vztahuje, Právní důvod: § 64 Vyplácení důchodů.

 1. Příjemcem důchodu je oprávněný nebo jeho zákonný zástupce nebo opatrovník anebo zvláštní příjemce. Kdo je zvláštní příjemce, stanoví zvláštní zákon. 25) Příjemcem důchodu je dále osoba, která oprávněného zastupuje podle   § 49 a 50 občanského zákoníku.