Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Základní údaje > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Vráto

2. Důvod a způsob založení

Obec Vráto (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Školy
Školky

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Vráto
  Vráto 20,
  370 01 Vráto

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Vráto
  Vráto 20,
  370 01 Vráto

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 725 031 436

 • 4.5 Čísla faxu

  -

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.vrato.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  obec@vrato.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  diked69

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 101 304 222/0300 - ČSOB
Číslo účtu: 94-3214231/0710 - ČNB

6. IČ

00 581 950

7. DIČ

Obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

*odkaz stránku Poskytování informací*

10. Příjem žádostí a dalších podání

*odkaz na stránku Poskytování informací*

11. Opravné prostředky

*odkaz na stránku Poskytování informací*

12. Formuláře

*odkaz na stránku Poskytování informací*

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  *V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.*

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

- *Výroční zpráva za rok 2011 (verze pdf a doc)*
- *Výroční zpráva za rok 2010 (verze pdf a doc)*
- *Výroční zpráva za rok 2009 (verze pdf a doc)*

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

*Nebyly zatím žádné informace požadovány.*

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: